ALLMÄNNA VILLKOR
 

1. Allmänt
Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund och Ebutik Clintbell med avseende på ebutiks-abonnemang och därtill hörande tilläggstjänster.
Kund kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej kunden myndig är dennes målsman ansvarig.
Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av kunden till ytterligare part.
Ebutik Clintbell kan när som helst revidera dessa villkor genom att uppdatera detta meddelande.Du bör regelbundet besöka den här Webbsidan för att försäkra dig om gällande villkor, eftersom de är bindande för dig.
Vissa föreskrifter i dessa villkor kan åsidosättas av andra juridiska kungörelser eller villkor som träffats vid tidigare kontakt.

2. ebutiks-abonnemang
För klargörande av vilka tjänster som ingår i ebutiks-abonnemanget hos Ebutik Clintbell hänvisas kunden till separat faktura.
Fri support gäller på ebutiks-abonnemang under abonnemangstiden. Fri support sker främst via e-mail men även via Skype.
Se information på Ebutik Clintbell´s hemsidor.
Ebutik Clintbell´s policy är att inte tillåta hemsidor/webbutiker innehållande rasism, våldsskildringar, pornografi eller annat anstötligt material.
Inte heller sådant som bryter mot svensk eller utländsk lag.
Abonnenten ansvarar för att sådant inte finns på dennes hemsidor eller i dennes fil-areor.
Överträdelse medför avstängning.

3. Avtalsperiod
Avtalsperioden påbörjas den dag beställning mottagits via Ebutik Clintbell beställningsformulär. Avtalet gäller därefter räknat från och med dagen för tjänstens driftsättning.
Avtalet löper årsvis, eller månadsvis och förlängs automatiskt för ny period om inte uppsägning skett.
Abonnemanget kan sägas upp när som helst. Uppsägningstiden är 3 månader om ej annat överenskommits - Detta är isåfall angett på fakturan. Uppsägning skall ske skriftligen.
Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i abonnemangsvillkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka Ebutik Clintbell ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i abonnemangsvillkoren återbetalas det hela resterande beloppet. Det belopp som skall återbetalas grundar sig på abonnemangets längd och kostnad.
Ebutik Clintbell äger rätten att säga upp avtalet om kunden har brutit mot någon av punkterna i avtalet.

4. Avgifter för abonnemang
Avgifter för ebutiks-abonnemang utgår i form av förskottsbetalning via faktura i PDF-format, med betalningsvillkor 10 dagar netto.
Kund som underlåter att betala kommer att stängas av från sitt abonnemang, dock ej innan att betalningspåminnelse eller varning har skickats antingen via e-mail.
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.
Kunden skall snarast meddela Ebutik Clintbell om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (8 dagar efter fakturadatum) förlorar kunden rätten att göra invändning mot fakturan. Har kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Ebutik Clintbell medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som kunden är skyldig att betala.
Samtalskostnader från kundens teleoperatör för uppkoppling till Ebutik Clintbell tillkommer och ligger utom Ebutik Clintbell´s kontroll.
Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall synas minst en månad i förväg på Ebutik Clintbell´s websidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.
Vid avgiftshöjning har kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan för avgiftshöjningens ikraftträdande.
Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

5. Överlåtelse av abonnemang
Ebutik Clintbell förbehåller sig rätten att utan kundens medgivande överlåta abonnemanget.
Kunden får endast överlåta avtalet efter Ebutik Clintbell´s medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

6. Ebutik Clintbell ansvar
Ebutik Clintbell utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Ebutik Clintbell´s servrar. Ebutik Clintbell är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Ebutik Clintbell är ej heller skadeståndsskyldig om någon gör intrång på Ebutik Clintbell´s datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Ebutik Clintbell ansvarar ej för eventuellt kränkande information som finns på Ebutik Clintbell´s servrar.
Ebutik Clintbell raderar aldrig kundens information. Vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.
Ebutik Clintbell hanterar all kundinformation såsom konfidentiell. Detta för att värna om kundens integritet. Dock kan Ebutik Clintbell via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.
Då abonnemang upphört genom uppsägning, omdirigerar Ebutik Clintbell ankommande e-mail under maximalt 30 dagar. Har abonnemanget upphört genom utebliven betalning omdirigeras ej ankommande datorpost.
Tjänsten skall tillhandahållas i enlighet med vad som avtalats. Ebutik Clintbell äger rätt att göra tillägg, ta bort eller förändra de tjänster som avtalats när som helst och från tid till annan, dock utan att tjänsten eller nivån på detta skall påverka den andra parten i avtalet, kunden.
Ebutik Clintbell garanterar att fullgöra sina åtagande enligt gällande lagar och förordningar.
Ebutik Clintbell äger sin fulla rätt att:
A ) förändra sin programvara när som helst, dock utan att servicegraden väsentligt skall försämras.
B ) ta bort, förändra och förhindra publik access till alla eller delar av kundens programvara där den uppenbarligen bryter mot acceptabel användning, eller att dess användning är olaglig. Kunden förbinder sig att följa de bestämmelser som gäller på området ex. intrång i nätverk, olaga spridning och publicering eller annat användande som av Ebutik Clintbell anses vara stötande.
C ) begränsa tillgång till hela, eller delar av, kundens programvara där den använder alltför mycket av Ebutik Clintbell´s resurser.
Vid ev. händelse av driftsavbrott åtar sig Ebutik Clintbell att skyndsamt efter felanmälan påbörja felavhjälpning. Felanmälan skall ske till jouransvarig.
Ebutik Clintbell ansvar vid driftsavbrott gäller inte när felet kan hänföras till kunden eller annat som ligger utanför Ebutik Clintbell´s kontroll. Kan felet hänföras till kunden äger Ebutik Clintbell rätt att debitera skäliga kostnader för nedlagd tid enligt gällande prislista.
Som driftsavbrott skall inte anses avbrott som sker under tid för planerat underhåll av nät eller annan utrustning. Underhåll skall av Ebutik Clintbell utföras på tider som minimerar risken för minskad åtkomst för kunden.
Vid omfattande åtgärder skall kunden aviseras innan åtgärder vidtages. Återbetalning kan ske då tillgängligheten för tjänsten i fråga varit undermålig. Återbetalning sker efter att kund har kommit in med begäran om detta samt att Ebutik Clintbell har undersökt om det är tillämpligt i det aktuella fallet.
Återbetalning grundar sig på kundens månadskostnad.

7. Kundens ansvar
Kunden förbinder sig att följa svensk, amerikansk och internationell lagstiftning. Detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Kunden skall även följa andra regler som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna i IP-nätet.
Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till IP- nätet i dess helhet och ej heller hos Ebutik Clintbell.
Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens med e-mail etc.
Kunden ansvarar även för all information som denne publicerar på sina hemsidor eller i sina fil-areor.
Kunden får inte sälja plats till egna kunder inom ramen för sitt hårddiskutymme utan tillstånd från Ebutik Clintbell. Detta gäller både kunder med egen domän och kunder under Ebutik Clintbell´s domän.

8. Ångerrätt
Privatpersoner har rätt till 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen.
Ångerrätten upphör att gälla när kunden börjar använda tjänsten,eller efter att 14 dagar har passerat.
Ångerrätten gäller bara webbutik.
Ångerrätten gäller ej registrerade domännamn samt webkonto.

9. Sekretess
Parterna förbinder sig att inte avslöja sådan information för utomstående som endera part erhållit och är att betrakta som affärshemligheter eller på annat sätt är konfidentiell.
Parterna skall också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information sprids eller avslöjas till tredje part av anställda hos endera part. Undantag för detta är om ena parten åläggs att vidarebefordra information av svensk domstol.

10. WWW-policy
Ebutik Clintbell vill inte, vare sig själva eller, att våra kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. Ebutik Clintbell förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.
Ebutik Clintbell har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet,
förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan kunden avstängas helt eller delvis från fortsatt nyttjande.
ebutiks-abonnemang innebär att kunden har möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via WWW eller FTP-teknik. Underhåll, säkerhetskopiering och skötsel av materialet utförs av kund via FTP.
Ebutik Clintbell skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket web-sidorna publiceras. Det skall av web-sidorna klart framgå vilket firma- eller organisationsnamn som ansvarar för sidornas publicering.
Kunden kan delegera drift av webb-utformning, uppdatering etc - till skriftligen angiven annan person eller organisation. Detta begränsar dock inte webb-ägarens ansvar.

11. Force majeure
Ebutik Clintbell skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Ebutik Clintbell skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Ebutik Clintbell inte heller kunnat undvika eller övervinna.

12. Tvist
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Reviderat 2015-02-28


 
©2015 Ebutik Clintbell